۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه

پی تو


از آن صبح دور

که آغوش

شکل حجم تو را گرفته بود و

دهان

بوی بوسه تو را

هر روز

به هر که می رسم

دهانش را می بویم و

با حجم آغوش خالی از تو اش

قیاس می کنم

.

۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه